e-Guru | พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 38 | ราชภัฏกับวิถีประชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และราษฎรในพื้นที่ พลิกฟื้นชีวิตชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 38 | ราชภัฏกับวิถีประชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การดู 3,230 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2019-09-18 21:58:28] |

|
|
|

กูรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด


หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เป็นหลักในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่าย และราษฎรในพื้นที่ พลิกฟื้นชีวิตชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง