e-Guru | พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 37 | จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน


จากงานวิจัยพบว่าหลายปัญหาในสังคมเกิดจากคนในชุมชนขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงร่วมมือกันจัดทำยุทธศาสตร์ พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยยุทธศาสตร์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ส่งบุคลากรเข้าแก้ปัญหาการผลิตน้ำตาลมะพร้าว ด้วยการเติมความรู้ที่อยู่นอกเหนือภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่ชุมชน

พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ตอนที่ 37 | จิตอาสาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การดู 2,885 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2019-09-18 21:58:27] |

|
|
|

กูรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด


จากงานวิจัยพบว่าหลายปัญหาในสังคมเกิดจากคนในชุมชนขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศจึงร่วมมือกันจัดทำยุทธศาสตร์ พลังราชภัฏสู่การพัฒนาท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหานี้ด้วยยุทธศาสตร์นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ส่งบุคลากรเข้าแก้ปัญหาการผลิตน้ำตาลมะพร้าว ด้วยการเติมความรู้ที่อยู่นอกเหนือภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่ชุมชน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง