e-Guru | รายการประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ 1เม.ย.66 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ


มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี MOU

รายการประเด็นเด่นสุดสัปดาห์ 1เม.ย.66 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

การดู 583 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2023-04-03 15:22:45] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการสถานพยาบาล ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กับโรงพยาบาล โรงเรียน และหน่วยงานภายนอก รวม 14 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลมิตรประชา โรงพยาบาลมหาชัย3โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โรงพยาบาลศรีสวรรค์ โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา โรงพยาบาลศุขเวช โรงพยาบาลพีเอ็มจี โรงพยาบาลนครธน คลินิก13 แห่ง ในเครือบริษัท พุฒธาดา จำกัด โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม และโรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เป็นต้น ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของการจัดการศึกษาแบบ CWIE ซึ่งเป็นการบูรณาการการจัดการศึกษากับการทำงาน เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงพร้อมทำงาน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนากำลังคนของรัฐบาล โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม สนับสนุนให้มีการจัดสหกิจศึกษา การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน เพื่อผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษา ได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างสมรรถนะ สร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่โลกการทำงาน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม (TRUST) ผู้แทนจากโรงพยาบาลนครธน ดร.วิศาล สายเพ็ชร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลนครธน นายแพทย์พลเลิศ พันธ์ธนากุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ สำนักงาน ประกันสังคม นายแพทย์ธราธิป วนาวณิชย์กุล ผู้ดำเนินการ/ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลมิตรประชา และท่านวิจิตร สมบัติวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ร่วมกล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ผู้แทนจากสำนักงานหลักประกัน สุขภาพแห่งชาติ ดร.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้ช่วย เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทนจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ อาจารย์ปรานอมวัน สมสกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลมิตรประชา และอาจารย์บุญชอบ เหลืองขมิ้น ผู้จัดการบริหารงานทั่วไป และผู้แทนจากโรงเรียนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โดยคณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับสถานประกอบการ จะร่วมกันออกแบบหลักสูตร แผนการเรียน และระบบบริหารจัดการศึกษาแบบ CWIE เพื่อให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีคุณลักษณะ มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือตลาดแรงงาน สามารถทำงานได้ทั่วโลก ที่มาข่าว https://www.youtube.com/watch?v=6ek_gYC4DCI

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง