e-Guru | บันทึกการประชุม โครงการอบรม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและสถาบัน”


โครงการอบรม พัฒนา คุณภาพ การศึกษา สู่ความเป็นเลิศ ระดับ คณะ สถาบัน

บันทึกการประชุม โครงการอบรม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและสถาบัน”

การดู 592 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-06-23 17:45:44] |

|
|
|

กูรู มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รายละเอียด


2022-06-21 08.45.43 โครงการอบรม “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและสถาบัน”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง