e-Guru | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดเพลงพื้นบ้านกับภูมิปัญญาอาหารชาวสมุทรปราการ


เพลง พื้น บ้าน ภูมิปัญญา อาหาร สมุทรปราการ

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดเพลงพื้นบ้านกับภูมิปัญญาอาหารชาวสมุทรปราการ

การดู 216 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-06-08 11:17:16] |

|
|
|

กูรู สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการเสวนาเรื่อง เพลงพื้นบ้านกับภูมิปัญญาอาหารชาวสมุทรปราการ ในชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาด้านอาหารท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการให้คงอยู๋สืบไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง