e-Guru | สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย


อบรม พัฒนา ทักษะ ส่งเสริม เล่น ดนตรี ไทย

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดอบรมพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย

การดู 300 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-06-08 11:11:13] |

|
|
|

กูรู สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายละเอียด


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะและส่งเสริมการเล่นดนตรีไทย ให้กับชุมชนคลองไทรโยค ตำบลบ้านระกาศ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง