e-Guru | ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5/2564


ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5/2564

การดู 422 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-01-19 13:13:20] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ครั้งที่ 5/2564 จัดเมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เพื่อรับรองรายงานการประชุม รับทราบรายงานผลการดำเนินการ และรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในวาระต่างๆ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง