e-Guru | มรภ ธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PPP   Private & Public Partnership Program


มรภ ธนบุรี สมุทรปราการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ PPP Private & Public Partnership Program

การดู 476 ครั้ง [เวลาอัพโหลด 2022-02-18 11:44:06] |

|
|
|

กูรู ประชาสัมพันธ์

รายละเอียด


มรธ. จัดอบรมการวิเคราะห์ทักษะเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรฯ เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์ทักษะเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาและออกแบบหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม แนวคิดและหลักการทำงานแบบ PPP : Private & Public Partnership Program ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดี กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.วันชัย ศิริชนะ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวเปิดโครงการและให้แนวทางในการจัดทำหลักสูตรแบบเร่งด่วน เพื่อพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม โดยการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรกับสถานประกอบการเพื่อผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ยกระดับภาคอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน การอบรมครั้งนี้ มีการอภิปรายหัวข้อ “ทักษะเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม” โดย รศ.ชุษณะ รุ่งปัจฉิม ที่ปรึกษาศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คุณคณพศ นิจสิริภัช คุณอนันตชัย คุณานันทกุล คุณนิสสรณ์ สุวรรณวิชาเวศ ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ คุณสมชาย บันลือเสนาะ คุณเกศกนก สอยโฮ้ และการจัดกลุ่มระดมทักษะที่ต้องการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคอุตสาหกรรม วิทยากรโดย ผศ.ดร.วินัยธร วิชัยดิษฐ์ และ ผศ.ดร.พงษ์พัชรินทร์ พุธวัฒนะ หลังการอบรมครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะดำเนินการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกันกับหน่วยงาน และสถานประกอบการต่างๆ ในลำดับต่อไป

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง